A. LISIECKA: 510-083-686; M. LANGO: 601-420-702

Rozwody

Sprawy związane z regulacją stosunków małżeńskich, w tym przede wszystkim rozwody, są bezdyskusyjnie sprawami o szczególnym charakterze. Dotykają one bardzo osobistych aspektów życia naszych Klientów. Wiążą się z zagadnieniami trudnymi, budzącymi wiele emocji - istotne jest zatem właściwe podejście pełnomocnika, pozwalające stronie na sprawne zakończenie postępowania, minimalizując sytuacje stresowe. Bez wątpienia udział profesjonalnego pełnomocnika pozwala na podejście do tematyki rozwodu bez obciążenia emocjonalnego i wybór właściwej strategii procesowej. 

Nasza kancelaria ma dużą praktykę w reprezentowaniu klientów w sprawach rozwodowych. Zarówno po stronie pozwanej jak i powodowej. W zależności od sytuacji prowadzimy rozwód z orzeczeniem winy jednej ze stron czy podziałem majątku. Jeżeli istnieje taka możliwość i wola stron staramy się na etapie przedsądowym uregulować sytuację prawną małżonków tak aby sam rozwód orzeczono bez przeprowadzania postępowania dowodowego na pierwszej lub kolejnej rozprawie. Przedstawiamy stronie korzystne rozwiązania zarówno co do możliwości orzeczenia winy małżonka, kwestii alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów oraz podziału majątku. 

Informacje praktyczne

Poza samym orzeczeniem rozwodu stron w sprawach rozwodowych Sąd rozstrzyga wiele innych bardzo istotnych kwestii, które często wpływają na życie klientów oraz ich rodzin przez wiele lat. W wyroku rozwodowym bowiem Sąd rozstrzyga również o winie stron w rozkładzie pożycia (może być orzeczenie winy jednego z małżonków, obu) lub może zaniechać orzeczenia winy jedynie na zgodny wniosek stron. Nadto zawsze, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej (pozostawiając ją obojgu małżonków, ograniczając lub pozbawiając), o kontaktach oraz o alimentach na dzieci. Sąd może również orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, a gdy nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu na wniosek dokonuje podziału majątku.

Niektóre z wyżej wskazanych rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym, np. alimenty czy kontakty z dzieckiem, nie są ustalane na zawsze i w późniejszym czasie można dochodzić ich zmiany. Co zaś się tyczy podziału majątku, można go dokonać między małżonkami albo w postępowaniu rozwodowym, albo w drodze ugody, bądź sądowej, bądź też pozasądowej, jak również w drodze postępowania sądowego o podział majątku. W takich kwestiach gdyńska kancelaria również może podjąć się prowadzenia sprawy.

Mając na uwadze powyższe, niezwykle istotne dla strony jest powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi posiadającemu doświadczenie w takiej kategorii spraw oraz właściwe podejście, które pozwoli Klientowi na przygotowanie odpowiedniej strategii procesowej i uzyskanie najbardziej korzystnego rozstrzygnięcia.

Dokumenty

Do pozwu o rozwód i alimenty niezbędne jest załączenie n/w dokumentów w postaci wypisów (oryginałów):

- akta stanu cywilnego małżonków (akt ślubu),

- akta stanu cywilnego wspólnych małoletnich dzieci (akt urodzenia)

oraz:

- dowody na poparcie stanowiska stron w zakresie winy małżonka,

- dokumenty uzasadniające wysokość żądanych alimentów (rachunki, paragony, wyciąg z konta).

O innych wymaganych lub potrzebnych dokumentach, dowodach (w tym osobowych) dowiedzą się Państwo w trakcie pierwszej porady prawnej. Nasza kancelaria zawsze pomaga w skompletowaniu wymaganych dowodów oraz doradza co do zasadności ich przedstawienia w postępowaniu.

Kancelaria oferuje w ramach wynagrodzenia za prowadzenie sprawy rozwodowej:

- poradę prawną uwzględniającą oceną możliwości orzeczenia rozwodu, kwestii winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, alimentów na dzieci i małżonka, władzy i kontaktów, podziału majątku wspólnego, 

- przygotowanie pozwu wraz z załącznikami i dalszych pism procesowych, w tym porozumieniem co do wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów i ewentualnie planem podziału majątku,

- kompleksową obsługę procesową postępowania (stawiennictwo na posiedzeniach, spotkania z reprezentowaną stroną przed terminem rozprawy), 

- po uzyskaniu wyroku w I instancji rozważenie złożenia apelacji, uzyskanie odpowiednich klauzul i pokierowanie klienta co do dalszych czynności (jeżeli istnieje konieczność np. egzekucyjnego ściągnięcia należności alimentacyjnych, wydania mieszkania lub innych składników majątku).