A. LISIECKA: 510-083-686; M. LANGO: 601-420-702

Kancelaria świadczy usługi w szczególności w dziedzinach:

 • prawo rodzinne - rozwody, alimenty, władza, kontakty, podział majątku,
 • prawo cywilne - spadki, darowizny, umowy,
 • prawo karne - w szczególności wypadki na budowie, przestępstwa gospodarcze,
 • prawo spółek - tworzenie, przekształcenia, sprawy korporacyjne,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - odwołania od decyzji ZUS, komisji lekarskich, 
 • odszkodowania - szkody osobowe i majątkowe, wypadki przy pracy, 
 • podatki - sprawy przez US, opinie prawne, 

 • negocjacje i mediacja,
 • obsługa procesów sądowych i innych postępowań (cywilnych, karnych i administracyjnych, w tym również podatkowych),
 • windykacja należności,
 • poszukiwanie majątku dłużnika, sprzedaż długów,
 • postępowania upadłościowe osób fizycznych i podmiotów gospodarczych (ocena zasadności zgłoszenia wniosku o upadłość, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.)

Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że brak obsługi prawnej staje się główną przyczyną znacznych problemów finansowych i kończy się często niekorzystnym zakończeniem sporów zarówno podmiotów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Jednocześnie przedsiębiorcy nierzadko, w wyniku braku reprezentacji przez profesjonalistów i korzystania z poradnictwa na etapie przedsądowym tracą pieniądze i czas w postępowaniu sądowym. Ich wizerunek doznaje uszczerbku, mają problemy w kwestii odzyskiwania należności i problemy kadrowe. Kancelaria swoją ofertą wychodzi naprzeciw zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym, które pragną aby ich sprawy toczyły się sprawnie z jak najlepszym dla nich rezultatem. Korzystając z usług naszej kancelarii, mają Państwo gwarancję rzetelnie prowadzonej obsługi prawnej.

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w sprawach:

* rodzinnych w postępowaniach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów, kwestii podziału majątku,

* korporacyjnych zakładanie spółek z o.o. i z o.o.komandytowych, doradztwo podatkowe, przekształcenia osobowe i kapitałowe (zmiany umowy spółki), ocena prawna kontraktów, sporządzanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, współpracy, kontrakty menadżerskie), 

* cywilnych o zapłatę, o zniesienie współwłasności, postępowaniach o ubezwłasnowolnienie, naruszenie posiadania, w sprawach depozytowych, sądowym i przedsądowym dochodzeniu odszkodowań za szkody osobowe, majątkowe i zadośćuczynienie, dochodzenie praw z rękojmi i gwarancji,

* karnych reprezentując oskarżyciela posiłkowego (orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, nawiązki, sprawy alimentacyjne, oszustwo, wypadki komunikacyjne), występując z prywatnym aktem oskarżenia o przestępstwo zniesławienia, zniewagi, pełniąc funkcję obrońcy (sprawy gospodarcze - oszustwo, pokrzywdzenie wierzycieli, wypadki na budowie, uszkodzenie ciała),

* obsłudze przedsiębiorstw z branży budowlanej, spedycyjnej, turystycznej poradnictwo prawne w zakresie prawa morskiego, spedycyjnego, patentowego, 

*pracowniczych w tym dochodzenie wynagrodzenia za pracę i godziny nadliczbowe i inne należności pracownicze, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, umowy o pracę, regulaminy wynagradzania i pracy, sprawy o mobbing i molestowanie seksualne, kontrole organów zakładu ubezpieczeń społecznych,

* spadkowych o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, nieważność testamentu, zachowek, zaliczenia darowizn na zachowek i udział spadkowy, 

* opiniowaniu i sporządzaniu umów o roboty budowlane i projektowe, najem, dzierżawę, analizowanie kontraktów, w  tym zawieranych z jednostkami samorządów terytorialnych, jednostkami budżetowymi, 

* obsłudze spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych w tym sprawy o uchylenie uchwały organów spółdzielni, sporządzanie wzorów i regulaminów oraz innych aktów wewnątrzspółdzielczych,

* doradztwie podatkowym i księgowym spółek i przedsiębiorstw, interpretacje indywidualne, kontrole urzędów skarbowych,

* nieruchomości począwszy od analiza prawnej nieruchomości (sprawdzenie księgi wieczystej, własności, zgodności wpisów, następstw prawnych, hipotek) po sprawy o zasiedzenie, eksmisję, wydanie nieruchomości, służebności, w tym służebność przesyłu,

* prawie konkurencji w sprawach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta,

Mediacja-proces-windykacja

Naszym celem jest sprawne - szybkie i minimalizujące koszty zakończenie postępowania. Zespół kancelarii stara się rozwiązywać sprawy polubownie w myśl zasady - każda ugoda jest lepsza od wyroku sądowego. Mediacja to droga prowadząca do osiągnięcia przez stronę zakładanych rezultatów w szybki i niekosztowny sposób. Jeżeli próby ugodowego zakończenia postępowania nie dadzą satysfakcji naszemu mocodawcy lub druga strona nie współpracuje to zgodnie z interesem strony prowadzimy procesy sądowe i windykacyjne. Do naszego klienta zawsze należy wybór postępowania, nasz zespół zaś przedstawia zarówno koszty obu metod zakończenia sporu jak i plusy i minusy każdego rozstrzygnięcia (ugodowego i sądowego).

Windykacja to obszar, w którym współpracując z doświadczonymi komornikami a czasami dokonując sprzedaży wierzytelności osiągamy korzystny klientowi rezultat w postaci odzyskania całości lub części wierzytelności.

Formy współpracy

1) doradztwo indywidualne - porady prawne (zadzwoń: 601420702, 510083686 lub napisz biuro@kancelaria-ll.pl), 

2) stała obsługa  - wynagrodzenie ryczałtowe, rozliczenia godzinowe, za wykonane czynności, 

3) zastępstwo procesowe  - występowanie przed sądami, organami i instytucjami incydentalne i stałe prowadzenie sprawy na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu, Wejherowa, Pucka.

We wszystkich wskazanych wyżej dziedzinach i wielu innych kancelaria udziela porad prawnych, konsultacji, sporządza opinie prawne, reprezentuje klienta w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym lub wykonawczym.